MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. Ülgen Özel Sağlık Ltd Şti (Kısaca Viva Sağlık olarak anılacaktır.)

Mersis Numarası : 0996036390300019

Adres : Çatalmeşe Mah. 30 Ağustos Cad. 10 N 14 Alemdağ/Çekmeköy/İstanbul

Telefono : +90544 44 118 80

E-Posta : info@evdekidestek.com

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Telefono :

E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın, Viva Sağlık’ın sunduğu ve PC, tablet ve akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilen görüntülü hekim görüşmesi hizmetini ,elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

Görüşme Yapılacak Hekim:

Görüşme Tarihi: Çağrı Merkezi ile belirlenecektir.

Görüşme Süresi: 20 dk

Toplam Bedel: Ücretler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Ödeme Şekli: Online Ödeme, Havale / EFT

3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, Viva Sağlık web sayfası olan “www.evdekidestek.com.tr” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Alıcı, görüntülü hekim görüşmesinin, yalnızca elektronik ortamda bir hekimle konuşma ve kendisine soru sorma hizmetini içerdiğini; sağlık sorunları ile ilgili olarak danışmanlık amacıyla verildiğini, fiziksel muayenenin bir muadili olmadığını; tanı ve tedavi için hastane veya hekime başvurması gerektiğini ve bu hizmetin acil durum için geçerli olmadığını; hizmeti aşabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.3. Alıcı, görüntülü hekim görüşmesinden önce Viva Sağlık web sitesinden bir online randevu talep eder. Hekimlerin uygunluk durumuna göre seçtiği randevu günü ve saati ile ilgili olarak ödemeyi web sitesindeki yönergeleri izleyerek ödemeyi gerçekleştirir. Ücretin ödenmesi ili birlikte sözleşme yürürlüğe girer.

4.1.4. Alıcının belirtilen şekilde randevu oluşturmaması, görüntülü görüşme ve sağlık danışmanlığı ücretini ödememesi, ödemenin banka veya finans kuruluş tarafından iptal edilmesi durumunda, alıcının ödemeye itiraz etmesi ve geri alması durumunda Viva Sağlık hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.1.5. Alıcı, randevu öncesinde varsa son bir ayda yaptırmış olduğu tahlil sonuçlarını info@evdekidestek.com adresine göndermek ve görüşme için sahip olması gereken donanımı hazır etmekle yükümlüdür.

4.1.6. Alıcı’nın, randevusunu, en geç görüşme saatinden 2 saat önce, Viva Sağlık’ın +90544 44 118 80 nolu telefon numarasına ulaşarak iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda ücret Alıcı’ya iade edilecektir. Aksi halde Alıcı, Viva Sağlık’tan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Viva Sağlık bankadan/finans kuruluşundan kaynaklanan sorun ve gecikmelerden sorumlu değildir.

4.1.7. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

– 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”

– 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4.1.5. kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

4.1.8. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Viva Sağlık’a 3 gün içerisinde bildirmesi ve Viva Sağlık’ın da kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Viva Sağlık’a yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilir.

4.2.Viva Sağlık’ın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. Viva Sağlık Alıcı’ya, Alıcı’nın akıllı telefonu üzerinden, forniranno servizi di consulenza verbale ai loro medici tramite video. In questo contesto, video colloquio medico, In accordo con l'appuntamento creato dall'acquirente, Si terrà con diversi medici che lavorano a Viva Health e la durata sarà 20 limitato a minuti.

4.2.2. Come parte della videochiamata, Può consigliare farmaci all'Acquirente per problemi di salute necessari o malattie croniche..

4.2.3. Rifiuto dell'Acquirente Viva Health di utilizzare il servizio o mancato adempimento del servizio per motivi elettronici / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

4.2.4. Viva Sağlık, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde randevuyu erteleme hakkına sahiptir. Viva Sağlık, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal Alıcı’ya bildirir ve yeni bir randevu oluşturulmasını sağlar

  1. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. Viva Sağlık , Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. Viva Sağlık, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

5.3. Viva Sağlık, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Viva Sağlık ın bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Viva Sağlık’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  1. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Viva Sağlık hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın görüşmeyi yapmış olması veya belirlenen şartlar doğrultusunda yapmaktan vazgeçmesi halinde sona erecektir.

7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

X