MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. Ülgen Özel Sağlık Ltd Şti (Kısaca Viva Sağlık olarak anılacaktır.)

Mersis Numarası : 0996036390300019

Adres : Çatalmeşe Mah. 30 Ağustos Cad. 10 N 14 Alemdağ/Çekmeköy/İstanbul

Téléphone : +90544 44 118 80

E-Posta : info@evdekidestek.com

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Téléphone :

E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın, Viva Sağlık’ın sunduğu ve PC, tablet ve akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilen görüntülü hekim görüşmesi hizmetini ,elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

Görüşme Yapılacak Hekim:

Görüşme Tarihi: Çağrı Merkezi ile belirlenecektir.

Görüşme Süresi: 20 dk

Toplam Bedel: Ücretler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Ödeme Şekli: Online Ödeme, Havale / EFT

3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, Vous avez pris connaissance de toutes les informations relatives à l'exécution de la prestation objet du Contrat sur le site Internet « www.evdekidestek.com.tr », qui est le site Internet de Viva Health.; que vous avez obtenu les informations qui y sont contenues de manière exacte et complète, et que vous les avez approuvées électroniquement.; Il accepte et s'engage à connaître les obligations qui lui sont imposées par la législation à laquelle le Contrat est soumis..

4.1.2. Alıcı, réunion de médecin vidéo, qu'il ne comprend que le service de parler à un médecin et de poser des questions par voie électronique.; sağlık sorunları ile ilgili olarak danışmanlık amacıyla verildiğini, fiziksel muayenenin bir muadili olmadığını; tanı ve tedavi için hastane veya hekime başvurması gerektiğini ve bu hizmetin acil durum için geçerli olmadığını; hizmeti aşabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.3. Alıcı, görüntülü hekim görüşmesinden önce Viva Sağlık web sitesinden bir online randevu talep eder. Effectue le paiement en suivant les instructions sur le site Internet concernant le jour et l'heure de rendez-vous choisis par les médecins en fonction de leurs disponibilités.. Le contrat entre en vigueur avec le paiement de la redevance..

4.1.4. Le destinataire ne crée pas de rendez-vous comme spécifié, ne pas payer les frais d'appel vidéo et de consultation de santé, ödemenin banka veya finans kuruluş tarafından iptal edilmesi durumunda, En cas d'opposition de l'acheteur au paiement et de retrait, Viva Healthcare est réputé libéré de son obligation d'exécuter la prestation..

4.1.5. Alıcı, randevu öncesinde varsa son bir ayda yaptırmış olduğu tahlil sonuçlarını info@evdekidestek.com adresine göndermek ve görüşme için sahip olması gereken donanımı hazır etmekle yükümlüdür.

4.1.6. Alıcı’nın, randevusunu, en geç görüşme saatinden 2 saat önce, Viva Sağlık’ın +90544 44 118 80 nolu telefon numarasına ulaşarak iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda ücret Alıcı’ya iade edilecektir. Aksi halde Alıcı, Viva Sağlık’tan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Viva Sağlık bankadan/finans kuruluşundan kaynaklanan sorun ve gecikmelerden sorumlu değildir.

4.1.7. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

– 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”

– 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

car c'est dans la nature, Article de l'acheteur 4.1.5. Il n'existe pas de droit de rétractation autre que le droit dans le cadre de.

4.1.8. Acheteur sauf cas de force majeure, sans faute, en cas de ne pas bénéficier ou de ne pas bénéficier du service pour quelque raison que ce soit, accepte et s'engage à ce qu'aucun remboursement ne lui soit accordé.. Toutefois, en cas d'impossibilité réelle ou de force majeure, le, à Viva Health après avoir pris connaissance de la situation. 3 dans la même journée et Viva Health l'accepte., service, a le droit de l'utiliser à une autre date.

4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Viva Sağlık’a yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilir.

4.2.Viva Sağlık’ın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. Viva Sağlık Alıcı’ya, Alıcı’nın akıllı telefonu üzerinden, görüntülü olarak hekimlerine sözlü danışma hizmeti verecektir. Bu kapsamda görüntülü hekim görüşmesi, Alıcı’nın oluşturduğu randevu doğrultusunda, Viva Sağlık’ta görev yapan farklı hekimlerle gerçekleştirilecek olup süresi 20 dakika ile sınırlıdır.

4.2.2. Görüntülü görüşme kapsamında, Alıcı’ya gerekli sağlık sorunlarına ya da kronik hastalıklarına ilişkin ilaç önerisinde bulunabilir.

4.2.3. Viva Sağlık Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

4.2.4. Viva Sağlık, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde randevuyu erteleme hakkına sahiptir. Viva Sağlık, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal Alıcı’ya bildirir ve yeni bir randevu oluşturulmasını sağlar

  1. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. Viva Sağlık , Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. Viva Sağlık, bu kişisel verileri, aux entreprises avec lesquelles il a travaillé ou aux entreprises nationales et étrangères et/ou aux tiers qui sont des prestataires de services dans leurs bases de données aux mêmes fins; pourra le conserver pendant les périodes prévues par la législation..

5.3. Viva Sağlık, en ce qui concerne le traitement de ces données personnelles, prendra les mesures techniques et administratives prévues par la législation; signalera dûment les personnes qu'elle emploie.

5.4. Alıcı’nın, Loi sur la protection des données personnelles 11. droits réservés conformément à l'article.

5.5. Alıcı, accepte et s'engage à avoir un consentement exprès sur toutes ces questions..

  1. TRIBUNAL AUTORISÉ / AUTORITÉ D'OBJECTION

6.1. Pour résoudre tout litige pouvant survenir dans la mise en œuvre et/ou l'interprétation du présent Accord, Les lois turques sont appliquées.

6.2. en cas de litige, coût du service, s'il se situe dans les limites monétaires fixées par le ministère des Douanes et du Commerce chaque année, Comités d'arbitrage provinciaux ou de district pour les problèmes de consommation dans l'emplacement de Viva Health; D'autre part, les tribunaux et les bureaux d'exécution des tribunaux anatoliens d'Istanbul sont autorisés..

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Viva Sağlık’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  1. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Viva Sağlık hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın görüşmeyi yapmış olması veya belirlenen şartlar doğrultusunda yapmaktan vazgeçmesi halinde sona erecektir.

7.3. Toute correspondance entre les parties, se fera par voie électronique..

7.4. Toute modification du contrat, possible par accord écrit des parties.

7.5. annexes, Il fait partie intégrante du contrat.

Cet accord 7 se compose de matière; entre les parties, édité et approuvé électroniquement.

X